Regulamin karty

Ogólne postanowienia

1. Do otrzymania KARTY STAŁEGO KLIENTA uprawniony jest każdy klient powyżej 18 roku życia, który wyrazi chęć uczestnictwa w programie i wypełni wniosek o jej wydanie.
2. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie podpisania wniosku.
3. KARTA STAŁEGO KLIENTA jest ważna bezterminowo lecz nie dłużej niż do dnia zakończenia programu.
4. KARTA STAŁEGO KLIENTA jest opatrzona indywidualnym numerem oraz podlega rejestracji w bazie danych firmy.
5. Podanie danych osobowych wymaganych w trakcie rejestracji karty jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w programie.
6. Klient uczestnicząc w programie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji programu KARTY STAŁEGO KLIENTA oraz na korespondencję środkami komunikacji elektronicznej w celach informacyjnych i marketingowych związanych wyłącznie z uczestnictwem w programie. Dane te będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
7. Administratorem danych osobowych Uczestnika zawartych w Formularzu Uczestnika jest Sklep Akwarystyczno-Wędkarsko-Żeglarski „Mariola” Mariola Marek.
8. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
9. Zniszczenie KARTY STAŁEGO KLIENTA w sposób uniemożliwiający odczytanie numeru karty skutkuje utratą punktów na niej zebranych jeśli nie jest możliwe ich odtworzenie na podstawie pozostałych danych rejestracyjnych klienta, duplikat karty w tym przypadku będzie wydawany za opłatą. Zagubienie lub kradzież karty powoduje utratę punktów na niej zgromadzonych.
10. KARTA STAŁEGO KLIENTA nie może być przekazywana innemu klientowi, sprzedawca nie będzie honorować i unieważni kartę jeśli jej okaziciel nie jest jej zarejestrowanym posiadaczem.
11. KARTA STAŁEGO KLIENTA daje użytkownikowi możliwość wymiany zgromadzonych punktów na oznaczone produkty i skorzystania z rabatów cenowych umieszczonych w siedzibie firmy lub na stronie http://www.mariola-sklep.pl
12. Posiadacze KARTY STAŁEGO KLEINTA mają pierwszeństwo kupna lub wymiany zgromadzonych punktów na produkty lub usługi objęte akcjami promocyjnymi.

Zasady korzystania z karty

1. Uczestnik programu dokonując zakupu okazuje kartę i wyraża chęć rejestracji punktów na koncie.
2. Punkty są naliczane zgodnie z przelicznikiem: 1 zł PLN (słownie: jeden złoty) naliczany jest 1 (słownie: jeden) punkt na karcie uczestnika.
3. Rejestracji podlega każda pełna złotówka.
4. Wymianie na punkty podlega wyłącznie asortyment działu wędkarskiego.
5. Punkty zgromadzone na karcie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny i mogą być zrealizowane wyłącznie w formie wymiany na produkt lub usługę dostępną w ofercie firmy podlegającą programowi.
6. Posiadacz karty może sprawdzić stan konta w siedzibie firmy lub po dokonaniu pełnej rejestracji na stronie http://www.mariola-sklep.pl

Postanowienia końcowe

1. Regulamin KARTY STAŁEGO KLIENTA obowiązuje od dnia 01.01.2012r.
2. Sklep Mariola zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu.
3. Aktualny Regulamin znajduje się w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej www.mariola-sklep.pl
4. Do zmiany regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w siedzibie firmy lub na stronie internetowej www.mariola-sklep.pl, zmiana regulaminu będzie obowiązywać od chwili opublikowania zmienionego Regulaminu.